Басты бет Басты ақпарат Құрметті Алматы облысының мемлекеттік қызметшілері

Құрметті Алматы облысының мемлекеттік қызметшілері

0
363

Құрметті Алматы облысының мемлекеттік қызметшілері
Сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын!

Бүгінгі күнгі заманауи қоғамның өмір сүру деңгейі мемлекеттік басқару жүйесінің басты элементі — мемлекеттік қызметке байланысты.
Елімізде тәуелсіздік алған күннен бастап халық пен мемлекетке қызмет етуді бәрінен биік қоятын, кәсіби мемлекеттік аппаратты құруға баса назар аударылып келеді.
Осы жылдар ішінде мемлекеттік қызмет жүйесінде үш реформа жүргізілді. Олардың барлығы мемлекеттің өзгеруі мен мемлекеттік басқару жүйесінің қалыптасуына тікелей байланысты.
Мемлекеттік қызметті институционалдау — Тұңғыш Президенттіміздің 1995 жылғы 26 желтоқсандағы заңдық күші бар «Мемлекеттік қызмет туралы» №2730 Жарлығынан бастау алды.
Аталған құжатқа сәйкес, мемлекеттік қызметтің қағидаттары, лауазымдар иерархиясы, қызметшілердің әлеуметтік кепілдіктері белгіленді, құқықтық мәртебесі анықталып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер енгізілді.
Дамудың келесі кезеңі 1997 жылғы 1-ші қазандағы «Қазақстан – 2030» Стратегиясын бекіту болды, оның барысында кәсіби үкіметті қалыптастыру ұзақ мерзімді басымдылық болып анықталды. Бұл міндет Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңды қабылдауымен іске асырылды. Яғни, бұдан былай мемлекеттік қызметшілердің іс-қимылын реттейтін дербес Заң пайда болды.
Бұған қоса, мемлекеттік қызметтің абыройын асқақтатып, қызметшілердің мотивациясын арттыру және оларға ерекше мәртебе беру үшін Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің 2013 жылғы 20 желтоқсандағы Жарлығымен 23 маусым күні «Мемлекеттік қызметші күні» болып жарияланды. Сол жылы Елбасының актісімен «Үздік мемлекеттік қызметші» төсбелгісі енгізілді. Төсбелгі кемінде 15 жылдық мінсіз еңбек өтілі бар, және мемлекеттік қызметтің дамуына үлкен үлес қосқан мемлекеттік қызметшілерге беріліп келеді. Бүгінгі күнге дейін облысымызда 26 мемлекеттік қызметші осы белгімен марапатталды.
Дамудың үшінші кезеңі «Қазақстан – 2050» Стратегиясын қабылдаудан бастау алды. Стратегияның мақсаттарына қол жеткізу барысында «100 нақты қадам» Ұлт жоспары қабылданды. Ұлт жоспарын іске асыру шеңберінде 2015 жылдың соңында «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» жаңа Заңы қабылданды.
Оның негізгі жаңашылдығы мемлекеттік қызмет жүйесінің аралас «позициялық мансаптық» моделінен «мансаптық» модельге өтуі болды. Сондай-ақ, кадрларды даярлау және ілгерілету жүйесі жетілдірілді, персоналды басқарудың қазіргі заманғы құралдары енгізіліп, мемлекеттік қызметшілердің сапалы құрамы арттырылды.
Осындай жүйелі реформалардың нәтижесінде бүгінде мемлекеттік қызметте меритократия, тиімділік пен қоғамға есеп берушілік қағидаттарына негізделген, бірегей модель құрылды.
Тарихқа көз жүгіртсек, дана халқымыздың «Билігі мықты елдің – тірлігі құтты болады» деген сөзі бар. Сондықтан, ұлт мәртебесін көтеріп, ел абыройын асқақтататын мемлекеттік қызметкер болу – мәртебелі міндет.
Осы орайда, өркениеттің өріне қадам басқан мемлекетіміздің ең басты тірегі, оның саясатын алға ілгерілетуші – Сіздерді, кәсіби мерекелеріңізбен құттықтай келе, ел игілігі жолындағы қызметтеріңізге табыс, отбасылық амандық, береке-бірлік және зор денсаулық тілеймін! Мемлекетіміздің өсіп-өркендеуі жолындағы қызметтеріңіз жемісті болсын!

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері
агенттігінің Алматы облысы бойынша департаментінің басшысы — Бейсеқұлова Ляззат Мұқатайқызы


Уважаемые государсьвенные служащие Алматинской области!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником!

Государственная служба – главный элемент системы государственного управления, от которого зависит существование современного общества.
С первых дней Независимости в стране уделяется особое внимание формированию профессионального государственного аппарата, для которого служение народу и государству превыше всего.
За эти годы в системе государственной службы проведены три реформы. Все они напрямую связаны с процессами трансформации государства и становления системы государственного управления.
Началом институционализации государственной службы стал имеющего силу Закона Указ Первого Президента от 1995 году 26 декабря №2730 «О государственной службе». С его принятием были установлены принципы государственной службы, иерархия должностей, социальные гарантии служащих, определён правовой статус и введены антикоррупционные ограничения.
Следующим этапом развития стало утверждение Стратегии «Казахстан – 2030», долгосрочным приоритетом которой определено формирование профессионального правительства. Эта задача была реализована с принятием Закона «О государственной службе» от 1999 года 23 июля. То есть, появился индивидуальный Закон, регулирующий действия государственных служащих.
Вместе с тем, для повышения мотивации государственных служащих и придания им особого статуса Указом Первого Президента от 20 декабря 2013 года 23 июня объявлен «Днем государственного служащего». В том же году актом Главы государства введен нагрудный знак «Үздік мемлекеттік қызметші». Им награждаются государственные служащие, имеющие стаж безупречной службы не менее 15 лет, и внесшие значительный вклад в развитие государственной службы. На сегодняшний день таким знаком в области награждены 26 государственных служащих.
Третьим этапом развития стало принятие Стратегии «Казахстан – 2050» В целях достижения целей Стратегии «Казахстан – 2050» принят План нации «100 конкретных шагов». В рамках реализации Плана нации в конце 2015 года принят новый Закон «О государственной службе Республики Казахстан».
Ключевым новшеством Закона стал переход системы государственной службы от смешанной «позиционно-карьерной» к «карьерной» модели.
Вместе с тем, усовершенствованы системы найма, подготовки и продвижения кадров. Внедрены современные инструменты управления персоналом, повысился качественный состав государственных служащих.
В результате последовательных реформ, сегодня в государственной службе создана уникальная модель, основанная на принципах меритократии, эффективности и подотчетности обществу.
Как показывает история, от эффективной и профессиональной работы государственного аппарата зависит качество жизни наших граждан, развитие и процветание Казахстана и его место в глобальном мире. Сила государства — в его служащих, в их способности и желании поднимать страну, делать её современной, успешной и безопасной.
В этой связи, поздравляя Вас с профессиональным праздником, желаю Вам крепкого здоровья, согласия, семейного благополучия, успехов в благородном деле служения народу и повышении своего профессионального мастерства! Пусть ваша работа на благо нашей страны будет плодотворной!

Руководитель Департамента Агентства Республики
Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области – Бейсекулова Ляззат Мукатаевна

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

БАСҚА ЖАҢАЛЫҚТАР

Мемлекет басшысының ҚР Парламенті Мәжілісі және мәслихат депутаттары сайлауын тағайындау туралы үндеуі

Құрметті отандастар! Бүгін мен Парламент Мәжілісі депутаттарының сайлауын тағайындау турал…