Басты бет Газет туралы

Газет туралы

«Қарадала» — Ұйғыр аудандық қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық газеті

Қазақстан  Республикасының  Ақпарат  және Коммуникация   Министрлігі  Байланыс, ақпараттандыру  және бұқаралық ақпарат  құралдары  саласындағы  мемлекеттік  бақылау  комитетінде  2017 жылғы  2 наурызда  тіркеліп, №16371-Г  куәлігі  берілген.

Құрылтайшы: Ұйғыр  ауданы  әкімдігі

Меншік  иесі: «Қарадала  тынысы- Қарадала  нәпәси»  жауапкершілігі  шектеулі  серіктестігі

Директор — бас  редактор – Анар  ДҮЙСЕНБАЙҚЫЗЫ

Жауапты  хатшы –  Баян  МАМЫРБАЕВА

Тілшілер:

Сабирәм  ӘНВӘРОВА,

Шахниза ИБДИМИНОВА

Беттеуші-бағдарламалаушы – Алмаз  ВИНОГРАДОВ

Корректор 

Есепші 

Жарнама  менеджері – Толғанай ҚАЙРАТҚЫЗЫ

Газет  редакцияның  компьютер  орталығында  теріліп, беттеледі.

Газет  «Алматы-Болашақ»  акционерлік қоғамында  офсеттік  тәсілмен  басылады. Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Муқанов көшесі, 223В үй

Таралымы: 2450 дана.

Индексіміз:

Заңды  тұлғалар  үшін — 16056

Жеке  тұлғалар үшін — 66056

Жарияланған авторларының  пікірі  редакция  көзқарасын  білдірмейді. Материалдар иесіне қайтарылмайды  және  оған жауап  берілмейді.

Жарнама   мен  хабарландырудың  мазмұны мен мәтініне  жарнама беруші  жауапты.

Газет  қазақ, ұйғыр, орыс, ағылшын  тілдерінде  аптасына 1 рет, жұма  күні  шығады.